Universitatea Hyperion din București

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

CHESTIONAR DE EVALUARE A DISCIPLINEI DE STUDIU SI A CADRULUI DIDACTIC DE CĂTRE STUDENŢI

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești - Specializarea Automatică și Informatică Aplicată

Vă rugăm să apreciaţi cu onestitate şi responsabilitate, potrivit propriei opinii, nivelul la care titularul de curs îndeplineşte criteriile menţionate mai jos. Bifaţi în căsuţele corespunzătoare nivelul de performanţă considerat potrivit scalei: 0 – foarte slab; 1 – slab; 2 – satisfăcător; 3 – bine; 4 – foarte bine.
1. Obiectivele, intenţiile cursurlui, respectiv performanţele aşteptate de la studenţi sunt enunţate cu claritate la începutul cursului(Required)
2. Profesorul este punctual la ore şi valorifică timpul în întregime, pentru a ne explica sau dezbate problematica disciplinei(Required)
3. Limbajul profesional – ştiinţific utilizat de către profesor este accesibil, înţelegearea lui fiind facilitată de explicaţii, exemple şi demonstraţii concludente(Required)
4. Cursurile predate de profesor sunt consistente, nu reprezintă reluarea unor cunoştinţe deja acumulate(Required)
5. Cursul, prin organizare şi funcţionare, învaţă studentul să gândească, promovează capacităţile intelectuale generale şi specifice domeniului studiat(Required)
6. Cursul promovează metode activ-participative, centrate pe student (implicarea studentului în procesul de predare – învăţare, dialog euristic, rezolvarea de situaţii probematice, simulări, activităţi pe microgrupuri, proiecte de cercetare)(Required)
7. Stilul de predare şi conţinutul utilizat sunt atractive şi interesante, stimulează dorinţa de cunoaştere în domeniul considerat(Required)
8. Bibliografia pe care o recomandă şi suporturile de curs tipărite ne ajută să înţelegem mai bine problematica disciplinei(Required)
9. Sunt satisfăcut(ă) de modul în care profesorul foloseşte diferitele metode de predare şi mijloace de învăţământ pentru a ne uşura înţelegerea materiei în timp de predă sau desfăşoară activităţi practice (apelează la exemple practice/concrete)(Required)
10. Experienţele de cunoaştere profesională ale studenţilor, cunoştinţele, deprinderile şi competenţele dobândite au crescut considerabil prin acest curs(Required)
11. Studenţii sunt informaţi din timp şi neechivoc despre criteriile şi modalităţile de evaluare a activităţii şi rezultatelor lor profesionale(Required)
12. Profesorul este uşor abordabil, disponibil pentru comunicare, tratează studenţii cu respect şi consideraţie(Required)
13. Probele de evaluare utilizate sunt centrate pe aspecte importante ale materiei de studiu(Required)
14. Stundenţii sunt învăţaţi şi încurajaţi să-şi evalueze propriile performanţe şi, de asemenea, pe cele ale colegilor(Required)
15. Evaluarea activităţii profesionale a studenţilor este corectă, nepărtinitoare, reflectă stadiul real şi nivelul de dezvoltare profesională al fiecărui student în parte(Required)
16. Sarcinile de învăţare stabilite (concepte de asimilat, exerciţii, probleme, lucrări de laborator etc.) au un volum şi un grad de dificultate care sunt conforme cu disponibilităţile studentului(Required)
17. Cursul a probat ataşamentul profesional al cadrului didactic faţă de disciplină (interes pentru buna sa pregătire, susţinerea raţională şi afectivă a problemei tratate, integrarea noutăţilor din domeniu)(Required)
18. Aş dori să mai studiez şi o altă disciplină cu acest profesor(Required)
Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare participării dv. la acest curs:(Required)
DD slash MM slash YYYY